Kulturní kreativci

Paul H. Ray
Paul H. Ray

Kulturní kreativci je termín rozšířený sociologem Paulem H. Rayem a psycholožkou Herry Ruth Anderson za účelem popsání velké části západní společnosti, která se rozvinula nad rámec standardního vzorce myšlení  modernistů a jejich protikladu konzervativců. Koncept představili ve své knize The Cultural Creatives: How 50 Million  People Are Changing the World (2000), kde se tvrdí, že mají zjištěno, že až 50 milionu dospělých Američanů (o něco více než ¼ dospělé populace), může být nyní považována jako patřící do této skupiny. Také zde odhadují, že v Evropské unii počet těchto lidí dosahuje 80 až 90 milionů.

Členové subkultury Kulturních kreativců jsou známí také jako segment trhu LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability-subkultura zdravého životního stylu a trvalé udržitelnosti). Worldwatch institut uvedl, že tento segment v roce 2006 byl odhadnut na 300 miliard USD, což je přibližně 30% trhu amerických spotřebitelů a studie Natural Marketing institutu ukázala, že v roce 2007 bylo 40 milionů američanů do LOHAS demograficky zahrnuto.

Jiří Zemánek-historik umění a kurátor, publicista, kulturní aktivista a poutník píše:

Kulturně kreativní / integrální kultura

Sociologické výzkumy posledních dvaceti pěti let v USA, Evropě i Asii ukázaly, že dnes celosvětově dochází ke globální proměně vědomí a hodnot a ke vzniku nové kultury. Americký sociolog Paul H. Ray, který tuto skutečnost jako první objevil, nazval tuto novou kulturu integrální kulturou a její příslušníky kulturními kreativci; alternativně je v této souvislosti používán pojem „transmodernismus“ nebo „planetární kultura moudrosti“. Kulturní kreativci představují vedle modernistů a tradicionalistů třetí hlavní skupinu společnosti a podle výzkumů dnes čítají v zemích Evropy a severní Ameriky kolem 30% populace a jsou tedy druhou nejpočetnější společenskou skupinou. Podle provedených sociologických výzkumů je dnes jejich počet v Evropě odhadován na 80-90 miliónů, v USA na více než 50 miliónů a celosvětově na cca 200 miliónů.

Kulturní kreativci představují tvořivou reakci na mnohostrannou krizi dnešního globálně propojeného světa, na nesmírnou komplexitu a mnohoznačnost, s nimiž jsme dnes konfrontování. Paul H. Ray je charakterizuje jako planetární kulturu moudrosti, která se vynořuje za národními a etnickými identitami. Tito lidé se hluboce zajímají o osobní psychický růst a spirituální rozvoj, o ekologickou a sociální odpovědnost a péči o planetu. Přicházejí s nabídkou nových myšlenek, vizí a hodnot, a také nástrojů a nových modelů, jak současné ekologické, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské problémy řešit. Kulturně kreativní transcendují dichotomie mezi modernismem a tradicionalismem a vytvářejí novou obsáhlou kulturní syntézu. V tomto smyslu jsou nazýváni také „bridge people“, přemosťujícími lidmi. Představují kulturu mnohostranného dialogu, kulturu globálních občanů a společných statků. Poukazují na nefunkčnost stávajícího paradigmatu a otevírají možnost nového životaschopného příběhu a nového integrálního světového názoru pro udržitelnou planetární budoucnost.


Patříte mezi kulturní kreativce?: Test pro vás 🙂 

Více v dokumentu (dokument byl zablokován z důvodu autorských práv:( ): Cultural creatives-the revolution

Kulturní kreativci (web je již bohužel mimo provoz): Web učíme se příběhy a Jiří Zemánek

Mějte se krásně lidičky

Jiřík